MGA KOMPONENT NG MABISANG KOMUNIKASYON

1.S- setting ( Saan nag-uusap )

2.P- participants ( Sino ang kausap o nag-uusap )

3.E- ends ( Ano ang layon ng usapan? )

4.A- act sequence ( Paano ang takbo ng usapan? )

5.K- keys ( Istilo o speech register? pormal o di-pormal )

6.I- instrumentalities ( Pasalita o Pasulat )

7.N- norms ( Ang paksa ng pag-uusap )

8.G- genre ( Anong uri ng pagpapahayag? )


Be Kind, please LIKE and SHARE!

No comments:

Post a Comment